Languages

Põhikiri

 

Mittetulundusühing Lahemaa Ökoturism

PÕHIKIRI

“Mittetulundusühingu Lahemaa ökoturism” (edaspidi: ühing) põhikiri on kinnitatud 7. aprillil 2006.a. sõlmitud asutamislepinguga.

1 ÜHINGU NIMI, ASUKOHT, TEGUTSEMISPIIRKOND, EESMÄRGID, ÜLESANDED JA MAJANDUSAASTA

1.1 Ühingu ametlik nimi on “Mittetulundusühing Lahemaa ökoturism“
1.2 Ühingu asukoht on Neffi 1 - 1, Vinni vald 44305, Piira küla, Eesti Vabariik
1.3 Ühingu tegutsemispiirgond on Põhja-Eesti, peamiselt Lahemaa.
1.4 Ühingu eesmärgid on:
1.4.1 Edendada ja koordineerida turismi, ökoturismi ja loodusharidust ühingu tegutsemise piirkonnas.
1.4.2 Kaitsta ja esindada ühingu liikmete, töötajate ja ühingu poolt atesteeritud inimeste huve turismindus- ja loodusharidusalases töös.
1.4.3 Koondada turisminduse, ökoturismi ja loodusharidusega tegelevaid spetsialiste.
1.4.4 Koondada informatsiooni tegutsemispiirkonna vaatamisväärsuste, kultuuri ja looduskeskkonna kohta.

1.5 Ühingu ülesanded on:
1.5.1 Atesteerida ühingu töötajaid ja partnere tegutsemispiirkonnas.
1.5.2 Läbi viia loodusõpet tegutsemispiirkonnas.
1.5.3 Korraldada koolitusi, õppelaagreid, ekskursioone, konverentse.
1.5.4 Vahendada ja turustada ökoturismi tooteid.
1.5.5 Korraldada ning läbi viia giidi- ja turismialast õppetööd.
1.5.6 Osutada nõustamisteenust.
1.5.7 Korraldada infovahetust.
1.5.8 Välja anda teatmikke, kaarte ja õppematerjale.
1.5.9 Teha õppe- ja teabefilme ning fotosid.
1.5.10 Uurida ja kaardistada piirkonda.
1.5.11 Teha koostööd teiste mittetulundusühingutega.

1.6 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühiskondlikest otsustustest ja lepingutest.
1.7 Ühing on asutatud tähtajatult.
1.8 Ühingu majandusaastate algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

2 ÜHINGU LIIKMEKS ASTUMINE, ÜHINGUST VÄLJA ASTUMINE JA ÜHINGUST VÄLJAARVAMINE.

2.1 Ühingu liikmeks astumine.
2.1.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga iski, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab ühingule vastavasisulise kirjaliku taotluse.
2.1.2 Ühingu liikmeks võtmise otsustab juhatus hääletusel enamushäältega.
2.1.3 Ühingu liikmeks võtmise või mittevõtmise otsuse peab juhatus tegema vähemalt kuu jooksul pärast avalduse esitamist ja hääletus võib toimuda posti teel või interneti vahendusel.

2.2 Ühingust välja astumine.
2.2.1 Inimene, kes soovib ühingust välja astuda, peab juhatusele esitama vastavasisulise kirjaliku avalduse ja peab seal põhjendama oma otsust.
2.2.2 Juhatus on kohustatud väljaastumise avalduse rahuldama vähemalt kuu jooksul pärast selle esitamist, kui avalduse esitaja ei võta seda kuu jooksul tagasi.

2.3 Ühingust väljaarvamine.
Isik arvatakse ühingust välja, kui:
2.3.1 ühingu liige kahjustab oma tegevusega ühingut.
2.3.2 ühingu liige pole aasta jooksul üldse ühingu tegevusest osa võtnud.
2.3.3 ühingu liige ei pea kinni ühingu põhikirjast.
2.3.4 ühingu liige ei austa ega ei täida ühingu otsuseid välja arvatud juhused, kui ühingu otsused on vastolus ühingu põhikirjaga, mis on ülimuslik või seadustega.
2.3.5 Ühingu liikme ühingust väljaarvamise otsustab ühingu üldkoosolek hääletusel koosseisu häälte enamusega.
2.3.6 Ühingu liikme ühingust väljaarvamise ettepaneku teeb ühingu juhatus teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja väljaarvataval on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.

3 ÜHINGU JUHTIMINE, JUHATUS JA ÜLDKOOSOLEK.

3.1 Ühingut juhib juhatus, mis allub üldkoosolekule ja selle otsustele.

3.2 Juhatus.
3.2.1 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek lihthäälteenamuse meetodil.
3.2.2 Juhatus peab koosnema kahest kuni viiest ühingu liikmest.
3.2.3 Juhatuse liikmeks võivad kandideerida kõik ühingu liikmed.
3.2.4 Juhatuse ametiaeg on viis aastat.
3.2.5 Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe juhatuse liikmete koosseisu häälteenamusega.
3.2.6 Juhatus on kohustatud iga majandusaasta lõpus üldkoosolekule aru andma oma tegevuse kohta .
3.2.7 Kui üldkoosolek nõuab enne majandusaasta lõppu juhatuse aruannet, on juhatus kohustatud seda andma.
3.2.8 Juhatus otsustab ühingu strateegia ja organisatoorsed küsimused.
3.2.9 Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt üks kord majandusaasta jooksul.
3.2.10 Juhatus juhib ühingu tegevust, kasutab ühingu rahalisi vahendeid vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.
3.2.11 Juhatus teeb ettepaneku üldkoosolekule ühingu liikme ühingust väljaarvamise kohta, kui üldkoosolek seda ettepanekut ei rahulda astub juhatus tagasi.
3.2.12 Kõik mis pole üldkoosoleku ainupädevuses kuulub juhatuse kohuste hulka.
3.2.13 Juhatus esindab ühingut kõikides küsimustes, esindamise õigus on igal juhatuse liikmel.
3.2.14 Juhatuse liikmed kirjutavad ühingu nimel dokumentidele alla, dokument kehtib, kui sinna on alla kirjutanud juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget.

3.3 Üldkoosolek.
3.3.1 Ühingu kõrgeim võimukandja on üldkoosolek.
3.3.2 Üldkoosolekul on igal ühingu liikmel ainult üks hääl.
3.3.3 Üldkoosolek võtab vastu, kinnitab ja muudab ühingu põhikirja.
3.3.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest ühingu liikmetele ette vähemalt 7 päeva.
3.3.5 Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord majandusaasta jooksul.
3.3.6 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
3.3.7 Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
3.3.8 Üldkoosolek võib välja arvata vajaduse korral ühingu liikmeid.
3.3.9 Üldkoosolek valib juhatuse ühingu liikmete hulgast.
3.3.10 Üldkoosolek võib vajaduse korral kutsuda juhatuse tagasi umbusaldus- hääletusega kooseisu häälteenamusega.
3.3.11 Üldkoosolek võib enne majandusaasta lõppu pärida juhatudelt juhatuse tegevuse kohta aru.
3.3.12 Üldkoosolek kinnitab iga majandusaasta alguses uue aasta plaanid.
3.3.13 Üldkoosolek võb otsustada ühinu kuhugi teise organisatsiooni astumise.
3.3.14 Üldkoosolek otsustab juhatuse tasustamise.
3.3.15 Üldkoosoleku otsusel võidakse ametisse võtta palgaline töötaja.
3.3.16 Üldkoosolek otsustab ühingu vara soetamise ja müümise üle.
3.3.17 Üldkoosolek otsustab juhatuse liikmete arvu (alla kahe ei saa neid olla).
3.3.18 Üldkoosolek võib otsustada ühinu liitumise mõne teise ühinguga.
3.3.19 Üldkoosolek võib vajaduse korral otsustada ühingu likvideerimise ja vara jagamise.

4 ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED, ÜHINGU LIIKMETE KOHUSTUSED JA ÜHINGU LIKVIDEERIMINE.

4.1 Ühingu liikmete õigused.
4.1.1 Kandideerida juhatusse ja saada valitud.
4.1.2 Astuda ühingust välja.
4.1.3 Võtta hääleõigusega osa üldkooselekust ning teha üldkoosolekul omapoolseid ettepanekuid.
4.1.4 Teha juhatusele ettepanekuid.
4.1.5 Teha juhatusele ettepanek kedagi ühingu liikmetest ühingust välja arvata.
4.1.6 Võtta osa ühingu poolt korraldatud üritustest ja koolitustest.
4.1.7 Saada uut atestatsiooni.

4.2 Ühingu liikme kohustused.
4.2.1 Võtta osa ühtngu tööst.
4.2.2 Võimaluse korral arendada ühingut.
4.2.3 Võtta osa vähemalt ühest üldkoosolekust aastas.
4.2.4 Hoida ühingu au ja mainet kõrgel.
4.2.5 Täita põhikirja.
4.2.6 Täita üldkoosoleku, juhatuse otsuseid või määrusi.

4.3 Ühingu likvideerimine.
4.3.1 Ühing tegutseb tähtajatult.
4.3.2 Ühing likvideeritakse vajaduse korral üldkooseleku vastavasisulise otsusega.
4.3.3 Ühingu vara jagamise otsustab juhatus.

Asutajate alkirjad:

Kauri Kivipõld Virko Sirkel