Languages

Loodusgiidide koolitus

 

Loodusgiidi elukutse, nagu iga teinegi elukutse tänapäeval, vajab koolitust, kuna sisaldab kutsespetsiifilisi oskusi ja teadmisi, mida iseseisvalt omandada on raske.

 

Loodusgiid on giid, kes on spetsialiseerunud looduse ja pärandkultuurmaastike vahendamisele ning keskkonnasäästliku maailmavaate kujundamisele.
Loe lähemalt
 

Loodusgiidi töös on järgnevad kolm küsimust määrava tähtsusega:
1. Miks sa seda tööd teed ja mida saavutada soovid?
2. Mismoodi sa oma tööd teed ja millist metoodikat kasutad?
3. Milliseid materjale oma töös kasutad?

 

Kuna kaks esimest küsimust on märksa raskemini vastatavad kui viimane ja eeldavad põhjalikumat ning asjatundlikumat süvenemist, siis koolitus keskendubki just neile kahele vastuste leidmisele. Sõltuvalt koolituse eelarvest otsitakse suuremal või vähemal määral vastust ka viimasele küsimusele. Enamasti jääb see siiski kursuslaste iseseisva töö hulka. See ei tähenda, et tegemist poleks tähtsa teemaga ja ülejäänud osas ei tuleks siis enam iseseisvat tööd teha. Kuna inimese arengus on oluline roll harjutamisel, siis koolitus pakub ohtralt seda võimalust.

 

Koolitus valmistab osalejaid otseselt atestatsiooni eksamiteks ette ja keskendub riikliku giidi kutsestandardiga kehtestatud giidioskuste õppele. Kohalik atestatsioon ja riiklik kutse on mõlemad kvaliteedimärgid, mis näitavad tõestatud giidi miinimumtaseme olemasolu. Kui atestatsioon on ajutist laadi 3-aastase kehtivusega vähese regulatsiooniga dokument, siis kutse vastab kutseseadusele ja kehtivale kutsestandardile. Riikliku kutse omanik on pideva tööpraktikaga (6 – 10 ekskursiooni minimaalselt aastas) ja korrapäraselt täiendkoolitustel käiv giid. Loe lähemalt

 

Kogu maailm on pidevas muutumises nii ka kutsestandardit periooditi uuendatakse. 2011 aasta sügisel kogunes järjekordne kutsekomisjon, et välja töötada uus giidi kutsestandard. Uues standardis on eristatud 4 erinevat kutset: reisijuht/reisisaatja, giid, loodusgiid ja meistergiid. Iga kutset iseloomustavad spetsiifilised töövaldkonnad.

 

Reisijuht/reisisaatja:
1. Reisi juhtimine
2. Klienditeenindus

Giid:
1. Ekskursiooni ettevalmistamine
2. Reisi juhtimine
3. Ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas
4. Klienditeenindus

Loodusgiid:
1. Ekskursiooni ettevalmistamine
2. Reisi juhtimine
3. Ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas
4. Klienditeenindus
5. Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas

Meistergiid:
1. Giidi või loodusgiidi töövaldkonnad
2. Vabalt valitud töövaldkond:
    a. Koolitamine
    b. Juhendamine
    c. Arendustöö
    d. Marsruudi koostamine

Loe loodusgiidi kutse väljatöötamisest

Ka kehtivas kutsestandardis on loodusgiidi osa olemas, kuigi seda pole eraldi kutsenimetusena välja toodud. Loe lähemalt
 

 

Esmaseks giidikutse saamiseks piisab vaid dokumentide (atestatsioon, tööpraktika tõend, ...) esitamisest sest nõuetekohaseid atestatsiooni eksameid loetakse samaväärseks kutseeksamitega. Ka uuendamine on lihtne, kuna on vaja vaid dokumentidega tõestada oma jätkuvat pädevust. Vaid Giid II ja Meistergiidi kutse saamiseks on vaja eraldi eksamid sooritada. Loe lähemalt

 

Mida annab kutsesüsteemiga ühinemine? Esiteks annab usaldusväärsuse kliendi ja tööandja silmis. Teiseks sisemise motivatsiooni püsida tasemel ja end pidevalt täiendada. Kolmandaks aitab ära hoida võimalike tekkivaid ebamugavusi oma töös. Loe lähemalt – atesteerimata giidide äpardusrest laias maailmas

 

Tutvu loodusgiiditööga haakuvate mõistetega!

 

Loodusgiidide koolitused:

  1. Lahemaa III loodusgiidide koolitus 2013 - 2014.
  2. Nelja valla (Harku, Saue, Saku ja Kiili) loodusgiidide koolitusele 2012 – 2013.
  3. Pärnu Lahe loodusgiidide koolitus 2012 – 2013.
  4. Türi loodusgiidide koolitus 2012 - 2013.
  5. Järva-Jaani loodusgiidide koolitus 2012 – 2013.
  6. Türi loodusgiidide koolitus 2012 kevad
  7. Lahemaa II loodusgiidide koolitus 2011 – 2012.
  8. Lahemaa loodusgiidide koolitus 2010 kevad.