Languages

Loodusgiid

 

Loodusgiid – on rännakujuht, kes on spetsialiseerunud looduse ja pärandkultuurmaastike vahendamisele ning keskkonnateadlik eluvaate kujundamisele. Loodusgiid on giidi kutse alla kuuluv spetsialiseerumine. Loodusgiid töötab loodus- ja pärandkultuurmaastikel ning viib läbi kindla struktuuriga rännakuid. Loodusgiid peab olema vähemalt ühes valdkonnas pädevam kui juhendatav grupp. Samas tuleb arvestada asjaoluga, et alati on grupis keegi, kes on mõnes valdkonnas loodusgiidist targem. Loodusgiidi ülesandeks on huvi äratamine looduse ja sellega tihedalt põimunud inimkultuuri vastu ning keskkonnateadliku/keskkonnasäästliku eluvaate kujundamine. Loodusgiid järgib omatöös kolme põhieesmärki:

 1. Looduse, pärandkultuurmaastike vahendamine ja tervisliku ning keskkonnasäästliku eluviisi propageerimine.
 2. Traditsioonilise elulaadi ja kohalike elanike väärtustamine ning nende privaatsuse tagamine.
 3. Külastajate (klientide) erinevate vajalike oskuste täiendamine ning kujundamine (toitumistraditsioonid; käitumistraditsioonid; hooliv tegutsemine; metsaköögi ja ravimtaimede kasutamine; ...).

Need ülesanded nõuavad seostatud mitmekülgseid teadmisi erinevates valdkondades ning eeldavad oskusi tööks erinevate sihtrühmadega. Loodusgiid omab häid teadmisi Eesti loodusest, ajaloost, nüüdis- ja pärandkultuurist, tunneb mihusa (kvaliteetse) klienditeeninduse ja vahendamise võtteid, oskab loodussäästlikult liikuda, hindab pärandkultuuri vahendamisel kogukonna privaatsust, oskab orienteeruda, valdab giiditöö tehnikaid, suudab hinnata riske, käituda kriisiolukorras ning anda esmaabi. Loodusgiid lähtub oma töös holistlikust eluvaatest (kõikehõlmavusest, kus tervik on suurem kui seda moodustavad komponendid), suudab arusaadavalt vahendada loodust,  pärandkultuurmaastikke ja suurendada külastaja keskkonnateadlikkust.
 

Loodusgiid tutvustab loodust ja kultuuri läbi oma mõtestatud kogemuse ning võimaldab külalisel ise sama kogeda. Loodusgiid keskendub rännaku läbiviimisel looduse vahendamisele. Ka kultuuril ja ajalool on loodusgiidi rännakus oma kindel roll ning koht.

 

Loodusgiid töötab loodus- ja pärandkultuurmaastikel. Pärandkultuurmaastikud on maastikud, mis on tekkinud inimese ja looduse ühismõjul ning koosnevad: poollooduslikest kooslustest, külamaastikest, militaarmaastikest, mõisamaastikest, kolhoosimaastikest ja legendide–mälestustega seotud kohtadest.

 

Nõuded loodusgiidile:

 1. Soovib ja oskab mihusalt vahendada ennast ümbritsevat keskkonda kasutades selleks valdavalt oma mõtestatud kogemusi;
 2. tunneb huvi looduse ja sellega tihedalt põimunud inimkultuuri vastu;
 3. oskab suhelda ja gruppi juhtida;
 4. tunneb grupi psühholoogiat;
 5. omab loodusteaduslikku maailmapilti ning tunneb süvendatult mõnda looduse teemavaldkonda või geograafilist piirkonda;
 6. oskab teha üldistusi ja tuua välja seoseid;
 7. tunneb bioloogiat, geograafiat ja ajalugu vähemalt põhikooli ning gümnaasiumi õppekavade ulatuses;
 8. on eelarvamustevaba, paindlik ja avatud, oskab luua meeleolu;
 9. on "maastikukõlbulik" (riietub vastavalt olukorrale, on füüsiliselt võimeline rännakut läbi viima);
 10. tunneb asjakohast seadusandlust;
 11. tunneb kohalikku loodus- ja kultuurilugu, tunneb ja arvestab kohalikke olusid ning rühma (kultuuri)tausta;
 12. valdab heal tasemel töökeelt;
 13. on positiivse ellusuhtumisega;
 14. järgib giidi ametinõudeid;
 15. on loov ja isikupärane;
 16. on looduse kaitsja, elu ja elurikkuse hoidja.

 

Loodusgiidi tööülesanded:

 1. Vastutada rännaku läbiviimise ja programmi täitmise eest, järgida teemat ja ajakava;
 2. teavitada gruppi reeglistikust;
 3. anda selgitusi ümbritseva looduse ja kultuuri kohta;
 4. veenda gruppi käituma loodushoidlikult;
 5. tagada grupi rahulolu ja turvalisus;
 6. juhtida ja hoida gruppi koos;
 7. kaasata gruppi aktiivselt osalema vahendusprotsessi mängude ja ümbritseva tunnetamise kaudu;
 8. lahendada esilekerkivad probleemid;
 9. anda vajaduse korral esmaabi;
 10. kooskõlastada oma marsruudid ja käimised kaitseala valitsejaga ning anda talle tagasisidet (ettevalmistatud blanketil või GPS teekonnalogidena);
 11. austada kohalikke tavasid ja kohalike soovi privaatsusele;
 12. tunda ja järgida looduskaitse ja muinsuskaitse põhimõtteid ja olla oma käitumises teistele eeskujuks;
 13. tunda keskkonnaõiguse põhimõisteid (EL keskkonnaõiguse põhiprintsiibid), Eesti asjakohaseid õigusakte (seadused, määrused) ning nt kaitseala või üksikobjekti kaitsekorda ja täita seadusi;
 14. tunda igaüheõigust ja järgida seda.

 

Loodudgiidide järgud:

 1. Algaja loodusgiid ehk Algajagiid (1 – 3 aastat) – algab atesteerimisega ja lõppeb kutsetunnistuse omandamisega, mida uuendada ei saa. Algaja loodusgiid on ajutiselt võrdsustatud Loodusgiidi I tasemega.
 2. Loodusgiid I ehk Giid (3 aastat) – kindlasse looduse teemasse spetsialiseerumata – algab kutsetunnistuse omandamisega, mida tuleb iga 3 aasta tagant uuendada. Loodusgiidi I taseme spetsialist on kindlasse looduse teemasse spetsialiseerumata looduse ja sellega tihedalt põimunud inimkultuuri otsene vahendaja külalistele (turistidele).
 3. Loodusgiid II ehk Marsruudimeistergiid (3 aastat) – kindlasse looduse valdkonda spetsialiseerunud – algab meistergiidi kutsetunnistuse saamisega, mida tuleb iga 3 aasta tagant uuendada. Loodusgiidi II tase on kindlasse looduse valdkonda spetsialiseerunud, kes vahendab loodust ja sellega tihedalt põimunud inimkultuuri, läbi oma teema vaatenurga. Näiteks linnugiidi kõike läbiv teema on linnud ja nende kohastuvus erinevates keskkondades. Põhispetsialiseerumised on: maastikud, linnud, loomad (imetajad, roomajad ja kahepaiksed), putukad, taimed, seened, kivimid, veeelustik, ...

 

NB! Tutvu kindlasti!

Esinemine

Rännak

Grupitööde kokkuvõte