Languages

Atestatsioon ja Kutse

 

Mille poolest erineb kutsetunnistus atestatsioonitunnistusest?
Atestatsioonitunnistus on vaid kodanikualgatuslik, aga kutse on riiklik oskusi tõendav dokument. Atestatsioon kehtib 1-3 aastat ja pärast tuleb uue atestatsiooni saamiseks sooritada uus eksam. Kui aga selle kolme aasta jooksul omandada riiklik giidi kutse, siis rohkem eksameid pole vaja teha. Giidi kutse uuendamiseks piisab täiendkoolitusest ja tööpraktika tõendamisest. Seega 3 aasta pikkune atestatsioon on kutse-eelne olukord, nagu ka autojuhid sõidavad 2 aastat pärast esmaste juhilubade saamist rohelise vahtralehega. Nii atestatsioon kui ka kutse on vaid kvaliteedimärgid, mis näitavad miinimumtaset.

 

Mida kutse omamine annab?
Kutse on kindlasti seda omavale giidile müügiargument, eelkõige suheldes klientide ja tööandjatega. Kindlasti ei tähenda kutse kõrgemat palka, vaid võimaldab tööandjal asutuse palgapoliitika kujundamisel paremini eelistusi teha. Kutse on kummardus kliendi poole, kuna pakutakse kontrollitud kvaliteeti ja on märguanne tööandjale, et töötaja vastab kutsestandardi nõuetele. Kutse eeldab pidevat täiendõpet, nii erialast kui klienditeeninduslikku ja pidevat tööpraktikat, et tagada giidi ühtlane stabiilselt kõrge tase. Kindlasti ei tähenda kutsetunnistuse olemasolu, et alati oleks tegemist pädevama giidiga, kui see, kellel seda pole. Kuid täiesti kindel võib olla, et kutseline giid ei paku ebakvaliteetset teenust, aga kutseta giidi puhul on kvaliteedi osas tegu õnnemänguga.

 

Mis on levinumad valearusaamad?
On sagedased valearusaamad, et kutse ja atestatsioon on üks ja seesama ning atestatsioon kehtib igavesti, kui seda korrapäraselt pikendada. Tihti usutakse, et atestatsioon annab õiguse teha giiditööd kõikjal. Tegelikult on atestatsioon ühekordne ajutine kontrollitud kvaliteedi märk. Marsruudiluba on tõend, mis näitab giidi pädevust töötada marsruudil. Kuna enamasti on marsruudid küllaltki erinevad, vajavad eelnevat ettevalmistamist. Nii tulebki igal marsruudil oma oskusi eraldi tõestada. Sama levinud viga on giidi ja reisijuhi samastamine. Giiditöö on laiem kui reisijuhi oma, giid võib olla ka reisijuht, aga reisijuht giid olla ei saa.

 

Atestatsiooni mõistetakse kui 2 erinevat mõistet.
1. esmane atestatsioon = algajagiidi tunnistus + marsruudiluba
2. järgnev atestatsioon = marsruudi tööluba
Algajagiidi tunnistus kehtib 1 – 3  aastat aga marsruudiluba on aegumatu. NB! Kehtib koos mistahes kehtiva giiditunnistusega.

 

Selleks, et kutsega giide teiste seast esile tõsta, käivitas Eesti Giidide Liit oma kodulehel giidide kiirotsingu. Antud süsteemis on kirjas vaid kehtivate kutsetunnistustega giidid, töö marsruudid ja töö keeled koos kontaktidega.  http://www.giidideliit.ee/giidide_nimekiri

 

Kuna kohalik atestatsioon on riikliku kutse üks põhieeldusi, töötas Eesti Giidide Liit välja kohaliku atestatsiooni nõuded.

 

Atestatsioonieksam koosneb kolmest osast:

  1. Eksam nr.1: Essee – mahu määrab eksamikomisjon;
  2. Eksam nr.2: Test – ülesanne on kontrollida elementaarseid ajaloo-, sotsiaal- ja kultuurialaseid teadmisi, atestatsioonipiirkonna tundmist.
  3. Eksam nr.3: Ekskursiooni juhtimine etteantud marsruudil

Kord ise on leitav EGL-i kodulehelt.
www.giidideliit.ee/giidide-kohaliku-atesteerimise-kord
 

Giidi kutsete taotlemise nõuded
Nõuded, on kvalifikatsioonidele GIID ja MEISTERGIID + (giid 2)

Kutse GIID

  1. Kohalik atestatsioon.
  2. Erialaste, klienditeeninduslike loengute kuulamine 30 tundi 3 aasta jooksul esmakordsel taotlemisel 10 tundi ühe aasta jooksul).
  3. Keskharidust tõendav dokument.
  4. 1 aasta giidipraksist (6 ekskursiooni aastas).
  5. Tööandja või selle puudumisel kliendi soovitus (vähemalt 2 tk).
  6. Soovitus kutseühingult või kutseliidult või mõnelt muult giidide tegevust organiseeriva ühenduselt.