Languages

Maastik

Maastik on terviksüsteem, mis hõlmab mitmeid erinevaid komponente. Maastik on suurem kui seda moodustavate komponentide summa. Maastikku saab mitmeti tõlgendada.

 

Maastik koosneb 5 komponendist:

  1. Pinnamood – positiivsed ning negatiivsed pinnavormid, märgalad, järved, jõed ja merelahed;
  2. Veestik – veemaastikud (ookeanid ja mered);
  3. Õhustik – õhumaastikud (õhusfäärid, pilved, tolm, ioonid, erinevad lenduvad osakesed, linnuparved, lennukid, ...);
  4. Maastikukujundus (maakasutus – põllud, metsad, hooned, tehispinnavormid,...);
  5. Aeg eelnimetatud komponentide ümber.

 

NB! Väiksemad veekogud, mis paiknevad maismaade vahel (merelahed, jõed ja järved) paigutuvad lihtsuse huvides Pinnamoe koosseisus, mitte Veemaastike hulgas.

 

Maastikke saab jagada 2 kujundava jõu järgi:

 

  1. loodusmaastikud on eluta looduse, metsikute loomade ja taimede poolt kujundatud
  2. pärandkultuurmaastikud on inimese ja koduloomade poolt kujundatud loodusmaastikud

 

Maastikke kujundavaid tegureid saab jagada  3:

 

  1. looduslikeks (tuul, vesi, Maa enda sisejõud, setted, veekogud, taimestik ja loomastik)
  2. inimeste ja loomade poolt looduks (hooned, paisud, kuhjatised,...)
  3. vaimsest komponendist (mälestused, tunded, lood ja legendid)

     

Definitsiooni selgitus

Maastikukujundus sõltub vaatajast ja muutuse olulisusest. Kujundus on pildi kompositsioon vaataja jaoks. Pilt moodustub erinevatest nähtavatest ja nähtamatutest detailidest ja nende paigutusest. Detailidel on erinev tähtsus, osad on domineerivad, teised vähemolulised. Olulisuse määrab vaataja ehk kas detaili lisamine või eemaldamine muudab pilti oluliselt või mitte. Maastiku vaatlejaks on eelkõige inimene. Nii on ka pildi muutuse olulisuse mõõtjaks inimene. Muutus on oluline, kui pilt muudab oma sisu ehk teiseneb. Kui detaili lisamine või eemaldamine muudab pilti niivõrd, et vana on raske või võimatu ära tunda, siis on muutus oluline ehk on tegu uue pildiga. Kui detaili lisamine või eemaldamine ei muuda pilti tundmatuseni, pole ka detail oluline ja seda ei saa liigitada kujundavaks. Nii polegi inimene ega loom maastikukujunduse osad, sest nende lisamine või eemaldamine ei muuda vaadet olulisel määral nii nagu mets, hooned, teed ja kaevandused. Samas on loomad ja eriti inimene ise maastiku kujundajad. NB! See reegel kehtib vaid maamaastike kohta õhu- ja veemaastikud on teistel alustel üles ehitatud seega raskemini mõistetavad.
 

NB! Tegu on Kauri Kivipõllu tõlgendusega.