Languages

Grupitööd – Mis on tähtis looduse vahendamisel?

Kookkuvõte

I Rännaku ettevalmistus

 

1. Ettevalmistavad tegevused
a. Sihtgrupi suurusest, east ja vanusest tulenevate vajaduste ning võimalike ootustega arvestamine marsruudi, läbivateema valikul.
b. Eelnev rajaga ja materjalidega tutvumine.
c. Varuplaanide tegemine

 

II Rännaku läbiviimine

 

1. Ametialased tegevused
a. Grupi kooshoidmine
b. Reeglite ja käitumistavade kokkuleppimine
c. Enda ja marsruudi teema tutvustamine
d. Valmisolek olla paindlik
e. Ohutuse ja heakorra jälgimine
f. Ajas ja teemas püsimine
g. Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPRS-i abil

2. Kutsealased tegevused
a. Teadmiste ja omakogemuste edastamine
b. Tervikpildi loomine läbi seoste nägemise
i. Põhjus → tagajärg seosed
ii. Lugu – seosed objekti või nähtusega
c. Grupi kaasamine läbi erinevate tegevuste, mängude ja meelte (kuulmine, nägemine, haistmine, kompimine, tunnetamine) kasutamise
d. Huvi tekitamine ümbritseva keskkonna vastu ja austuse tekitamine bioloogilisemitmekesisuse suhtes
e. Optimistliku ja loova õhustiku loomine
f. Enda kogetud emotsioonide kogemise võimaldamine teistele

 

III Rännaku lõpetamine

 

1.   Kokkuvõtvad tegevused
a. Tähtsama ülekordamine – info kinnistamiseks
b. Teema kokkuvõtmine ja konkreetne lõpetamine
c. Tagasiside võimaldamine

 

I töö

1. (OMA) teadmiste ja kogemuste edastamine
2. Informatiivne ja huvitav rännak (ettevalmistatud)
3. Rännaku vastavus sihtrühma vanusele, teadmistele ja ootustele.
4. Grupi vajadustega arvestamine – peegeldus
5. Positiivne hoiak
6. Looduses esil ja peidus olevate seoste edastamise oskus
7. Põhjus – tagajärg seosed
8. Lugu – objektiga seosed
9. Erinevate meelte kasutamine
10. Läbiv teema

 

II töö

1. Ettevalmistus
a. Sihtgrupp
b. Rajaga tutvus
2. Grupiga rännakul
a. Enese tutvustus
b. Marsruudi selgitus
c. Reeglid paika
d. Huvitav selge jutt, parasjagu (kaasatus)
e. Tagasiside

 

III töö

1. Sihtgrupipõhine teadmiste vahendamine
2. Huvi äratamine looduse vastu
3. Austus looduse mitmekesisuse vastu
4. Emotsiooni vahendamine läbi isiku kogemuse
5. Tervikpildi loomine

 

IV töö

1. grupi taust
2. ettevalmistus
3. grupiga arvestamine
4. optimism, motivatsioon, ausus
5. varuplaanid, paindlikus, loomingulisus
6. grupi koos hoidmine
7. tegevused, mängud, grupi kaasamine
8. kordamine
9. huvi tekitamine
10. loodusele lähme külla, tuleme rõõmsalt ja lähme veel rõõmsamalt tagasi

V töö

1. Ettevalmistus
a. Rühma taust
b. Rühma suurus
2. Läbi viimine
a. Olen positiivne, loov
b. Tean millest räägin
c. Käin kõige ees
d. Ohjan gruppi (suhtlen!)
e. Arvestan inimeste vajadustega
f. Pean ajakavast kinni
3. Kokkuvõtted
a. Tagasiside jagamine

VI töö

1. Eelinfo
a. kellega?
b. kuhu, kauaks?
c. mitu inimest
d. teema, huvid
e. rajaga tutvumine
f. näitevahendid ja atribuutika
g. tegevuse ilmestamine

 

2. Kohtumine grupiga

Tutvustus
a. kes oleme?
b. kus oleme?
c. kaua oleme?
d. miks oleme?

 

3. Rännaku algus

Reeglid
a. ohutuse järgimine
i. tuli
ii. prügi
iii. tervis
b. käitumise tavad
i. kes on ees
ii. kes on viimane
iii. pausid

 

4. Rännaku lõpetamine
a. tagasiside
b. tänamine
c. j.n.e.

 

5. Rännak(matk)
a. huvi tagamine
i. mängud
ii. naljad
iii. legendid
b. sõnumi edastamine
c. pärandkultuur
d. grupi koos püsimine
e. jälgimine
f. peatuste reguleerimine