Languages

Õpilepe

 

Käesolev lepe on aluseks õpilaste, õppejõudude ja korraldajate „Lahemaa III loodusgiidide koolituse” raames toimuvale omavahelisele suhtlemisele. Õpileppe teksti koostamisse on kaasatud ka õpilased. Käesolev lepe on avalik ja leitav MTÜ Lahemaa Ökoturismi kodulehelt.

 

 

1. Õpilepe on konsensuslik ja siduv kogu grupile, kaasa arvatud neile, kes leppe sõlmimise ajal kohal ei olnud.

2. Õppijad võtavad auditoorsest ja väliõppest osa vähemalt 75 % ulatuses. Sellest vähem õppetöös osalenud kursuse lõputunnistust ei saa ja jäävad ka eksamitest kõrvale. NB! Turisti-keskkonna kommunikatsiooni, rännakuohutuse ja looduse vahendamise  õppemoodulitest on kohustus osa võtta kõigil 100 % ulatuses, välja arvatud erijuhtudel.

3. Õppeaineid on võimalik asendada varem läbituga vaid konkreetse aine õppejõuga kokkuleppel. Kursuse juhendaja ei ole kokkuleppe sõlmimisel vahemeheks.

4. Puudumine on iga õpilase eraasi, mis ei tohi häirida teiste õppetööd. Järeltegemise võimalustes lepitakse kokku konkreetse aine õppejõuga. NB! Kõiki aineid ei ole võimalik iseseisvalt kodus omandada.

5. Õppejõul ega kursuse juhendajal ei ole kohustust puudunutele läbitud aine kohta lisaseletusi anda. Kohalolnute küsimused ja kommentaarid on väga oodatud.

6. Õpilased ei jää tundi hiljaks ega lahku varem ilma õppejõuga kooskõlastamata.

7. Mistahes põhjustel puudumise korral osalustasu tagasi ei maksta.

8. Õppijad töötavad kõikides ainetes aktiivselt kaasa ning täidavad kodused ülesanded ettenähtud tähtaegadeks ja järgides antud juhendeid.

9. Kui õppija on õppejõust erineval arvamusel, siis ta võib väidelda ehk konkreetsete argumentidega tõestada oma arvamuse õigsust, viisakas õppija ei vaidle.

10. Õppejõud otsustab, kas ja millist materjali ta jagab. Kõik jagatav materjal läheb Lahemaa Ökoturismi kodulehele või saadetakse õpilastele e-posti teel.

11. Lõputunnistusele  märgitakse kõik läbitud ained ja üldine osalusprotsent. Nende õppeainete puhul, mille kohta antakse eraldi tunnistus, antakse see ainult neile, kes aine tundides reaalselt kohal olid.

12. Kursuse lõputunnistus ja teised tunnistused antakse kursuse lõpetamisel kõikidele füüsiliselt kätte. Kui õpilane ei saa üleandmisel viibida, lepib ta eelnevalt kursuse juhendajaga kokku oma tunnistuste kätesaamise.

13. Atestatsioonikomisjon kutsutakse kokku erakorraliselt antud projekti raames ja koguneb vaid üks kord. Lisamarsruutide ja -keelte hindamine toimub komisjoniga eelneval kokkuleppel.

14. Kursus lõppeb teadmistemapi ja essee esitamisega, kirjaliku teadmistekontrolli sooritamisega ning praktilise loodusgiidi näidistöö hindamisega.

 

 

Leping on sõlmitud  Laane pansionis (Laane tee 7, Käsmus) 22. Septembril 2013.
Leppele kirjutasid alla kõik 20 kohal olnud õpilast ja dokumendi kinnitas koolituse korraldaja (Kauri Kivipõld) oma allkirjaga ning Lahemaa Ökoturismi pitsatiga. Originaal dokument on hoiustamisel Lahemaa Ökoturismi kontoris.