Languages

Loodusgiidide hindamine

 

Lahemaa III loodusgiidide koolitus koosnes 7 moodulist (loodusgiidi kutsesüsteem; looduse vahendamine; turisti-keskkonna kommunikatsioon; rännakuohutus; loodusgiidi erikursus; kaitsekorraldussüsteem;  loodusmärkide lugemine) ja 15 ainest (kes on loodusgiid; giidide kutsesüsteem; looduse vahendamine; turistiteenindus; esmaabi andmine; keskkonnahoidlik loodses liikumine; orienteerumine looduses; vee-elustik ja kaitse; rännaku läbiviimine; loodusgiidi eetika; pärandkultuurmaastike uuringud Lahemaal; kaitsekorraldussüsteem;  taimede määramine; lindude määramine; maastikumälu ja lugemine) ning 4- osalisest atestatsioonieksamist (essee esitlus; kirjalik test; marsruudi esitlus; näidisrännaku läbiviimine).
Koolituse käigus tehti 6 iseseisvat tööd (turistiteenindamise terminoloogia uurimine; video analüüs; loengu analüüs; essee kirjutamine kohustusliku kirjanduse alusel; teadmistemapi ja marsruudi koostamine; testi vigadeparandus).

 

Eduka soorituse puhul oli võimalik saada 12 EAP (1,5EAP  = 1AP = 39 at → 1EAP = 26 at) ehk kokku 316 at (at – akadeemiline tund ehk 45 minutit), mis koosneb kontakttundidest – 156 at ja iseseisevtöö tundidest – 160 at.
Kõik, kes läbisid koolitusest vähemalt 75 % ehk 237 at (vastavalt õpileppele – vaata siit) said koolituse tunnistuse, ülejäänud pidid leppima tõendiga, kus on kirjas kõik läbitud ained ja tehtud iseseisvad tööd.

 

Vastavalt giidikutsestandardile koolitati ja hinnati järgmisi pädevusi:

 • 1. Ekskursiooni ettevalmistamine (simulatsioon; esitlus)
 • 2. Reisi juhtimine (praktilise töö reflektsioon)
 • 3. Ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas (näidisekskursioon)
 • Teadmised – teadmistemapp
 • 4. Klienditeenindus (näidisekskursioon)
 • Teadmised – turistiteenindus koolitus ja esmaabi andmise koolitus
 • 5. Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas (näidisekskursioon)
 • Teadmised – teadmistemapp

 

Hinnatavate tööde koostamisel lähtuti iseseisvalt töötava loodusgiidi arengut toetavatest teguritest:

 • Essee – väljendab kirjutaja probleeminägemise oskust ning loovust seda uudselt käsitleda, iseseisvat analüüsioskust, kirjandusega töötamise oskust, keelekasutuse isikupära ja probleemide lahendamise oskust. Loe täpsemalt.
 • Marsruut – koosneb: üldiseloomustusest, eesmärgist, teekonna detailsest kirjeldusest, liikumise viis nimetamisest, ajakavast, sihtrühma määratlusest ja lisavõimaluste välja toomisest. Loe täpsemalt.
 • Test näitab eksaminandi: Lahemaa, looduse, vaatamisväärsuste, elustiku, looduskaitse ajaloo, kaitsekorda, oluliste terminite tundmist; loogilist arutlusoskust; põhjus tagajärg ja teiste seoste nägemisoskust.
 • Loodusgiidiesitluse juures hinnatakse lisaks metoodika rakendustele ekskursioonijuhtimisele omase kandva telje olemasolu, giidi isikupära ja giiditeksti köitvust ehk mõtestatuse astet. Põhilised kriteeriumid mida hinnatakse on:
 • 1. Presentatsioon (suhtlemine grupiga, kasutatav metoodika, grupi administreerimine ehk juhtimine, kasutatav kõnetehnika, giidi identiteet).
 • 2. Teadmised (faktide kasutamine, seosed ja paralleelid, esitatava teksti seotus konkreetse kohaga).
 • Loe täpsemalt.